Vragenlijst

Waar hij staat, wordt hij/zij bedoeld
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst bepaalt het volgende:
Iedere arts moet alle informatie geven die voor een patiënt van belang kan zijn voor het nemen van een weloverwogen beslissing.

Dit betekent dat hij, vóóraf, over een onderzoek of behandeling moet vertellen

 • wat de aard is.
 • wat het doel is.
 • welke gevolgen en risico’s eraan verbonden zijn.
 • in hoeverre andere keuzemogelijkheden in aanmerking komen.
 • wat de arts verwacht van het verdere beloop van de aandoening.

Voor elk onderzoek en elke behandeling heeft de arts eerst de toestemming nodig van de patiënt.

Wat is er nog meer geregeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
d.d. 1 april 1995

De patiënt heeft het recht om het medisch dossier in te zien.
Er mogen kopieën van stukken uit dit dossier worden gemaakt.
Hiervoor mag aan u een redelijke vergoeding worden gevraagd.

De arts is verplicht uw toestemming te vragen voor het doorgeven van uw medische gegevens aan bepaalde anderen, zoals de verzekeringsgeneeskundige of de familie.
Voor het doorgeven van deze informatie aan hulpverleners, die rechtstreeks bij de behandeling van uw aandoening betrokken zijn, is geen toestemming nodig, hoewel wel rekening moet worden gehouden met uw wensen.

Vanaf 16 jaar kan men een behandelingsovereenkomst aangaan met een arts.
Gaat het om patiënten onder de 12 jaar, dan beslissen de ouders.
Tussen de 12 en 16 jaar is voor de uitvoering van een behandeling de gezamenlijke toestemming nodig van zowel de minderjarige als de ouders. Onder bepaalde omstandigheden kan op die leeftijd ook zelfstandig een behandelingsovereenkomst gesloten worden met een arts en is dus alleen van de minderjarige toestemming nodig en niet van de ouders. De arts moet in dit geval beoordelen of het kind hiervoor zelfstandig genoeg is. Hij moet daarbij het belang van het kind zwaarder laten wegen dan het belang van de ouders.

De arts kan gevraagd worden informatie op schrift te zetten, bijvoorbeeld over de voor-en nadelen van een behandeling.

Voor schriftelijke medische gegevens geldt een bewaartermijn van 10 jaar.

In beginsel is het mogelijk gegevens uit uw medisch dossier te laten verwijderen.
Hierover moet u wel tot overeenstemming komen met uw arts. Deze kan weigeren, bijvoorbeeld wanneer dit een gevaar voor u op zou leveren. Wilt u in dat geval geen juridische procedure starten, dan kunt u uw eigen zienswijze over uw aandoening op papier zetten en dit laten opnemen in het medisch dossier. Dit laatste kan de arts niet weigeren.

 

Vragen bij een medisch onderzoek
Als u een advies voor een onderzoek heeft gekregen en het is u niet helemaal duidelijk waarom,vraag dan net zo lang door tot u zeker weet wat er gaat gebeuren. Pas dan kunt u zelf een besluit nemen dat bij u past. Wanneer u twijfelt, neem dan de tijd, in de meeste gevallen hoeft u niet meteen te beslissen. Neem úw besluit op úw tijd.
Vragen die u aan uw arts kunt stellen waardoor u een beter idee krijgt van het onderzoek dat u is geadviseerd:

 1. Is dit onderzoek noodzakelijk en zo ja, waarom?
 2. Wat verwacht de arts te ontdekken met dit onderzoek?
 3. Wat voegt het onderzoek toe aan wat al bekend is?
 4. Doet de arts het onderzoek zelf en zo niet, wie dan wel?
 5. Hoeveel ervaring heeft deze arts met dit onderzoek?
 6. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
 7. Hoe lang duurt het en wanneer is de uitslag bekend?
 8. Zijn er lichamelijk risico’s aan dit onderzoek verbonden en zo ja,
  welke risico’s en hoe groot is de kans daarop?
 9. Hoe betrouwbaar is het onderzoek?
  Een onderzoek is niet vanzelfsprekend 100% betrouwbaar. Het kan een ziekte aangeven die u niet heeft of de ziekte die u wél heeft níet aangeven. Dit risico van een medisch onderzoek wordt te vaak onderschat. Praat hierover met uw arts.
 10. Zijn er andere onderzoeken mogelijk en zo ja,
  wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende onderzoeksmethoden?
 11. Waarom kiest de arts voor dit onderzoek?
 12. Wat gaat er gebeuren na het onderzoek?

Vragen bij een medische behandeling
Wanneer u een behandelingsadvies krijgt, is het van het grootste belang dat u zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte bent van wat deze behandeling inhoudt. Het is bewezen dat wanneer de patiënt goed is geïnformeerd over de behandeling en deze ten volle onderschrijft, deze behandeling voorspoediger verloopt, dit geldt zowel voor een operatie als voor medicijnen.
Wat wenselijk is voor de patiënt kan niemand anders dan alleen de patiënt bepalen.
Vragen die u aan uw arts kunt stellen waardoor u een beter idee krijgt van de behandeling die u is geadviseerd:

 1. Is deze behandeling noodzakelijk en zo ja, waarom?
 2. Wat houdt de behandeling precies in?
 3. Hoe lang duurt de behandeling?
 4. Verricht de arts de behandeling zelf en zo niet, wie dan wel?
  Hoeveel ervaring heeft deze arts met deze behandeling en met hoeveel patiënten?
 5. Hoe moeilijker of risicovoller de behandeling is, hoe belangrijker de ervaring van de arts.
 6. Wat en hoeveel is de ervaring in het algemeen met deze behandeling?
  De arts baseert zijn advies op: 1) zijn eigen ervaring, 2) zijn kennis van de literatuur dus de ervaring van collega’s, 3) de informatie die hij van u krijgt. Het kan van belang zijn nadrukkelijk te vragen naar hoe in het algemeen over deze behandeling wordt gedacht.
 7. Hoe groot is de kans dat de behandeling succesvol zal zijn
  en wat verstaat de arts onder succesvol?
  De arts en de patiënt kunnen ieder een ander idee hebben over wanneer de behandeling geslaagd heet te zijn. Er zijn vele criteria mogelijk. De arts kan bijvoorbeeld verlenging van het leven bedoelen, de patiënt kan daarentegen meer belang hechten aan de kwaliteit van het dagelijks leven. Daarom is het van belang dat zowel de arts als de patiënt duidelijk weten wat wordt bedoeld.
 8. Wat zijn de ervaringen van andere patiënten?
 9. Zijn er andere behandelingen mogelijk en zo ja, wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 10. Waarom kiest de arts voor deze behandeling?
 11. Wanneer van behandeling wordt afgezien, wat zijn daarvan dan de gevolgen?

Extra vragen bij een operatie of andere ingreep

 1. Welke complicaties kunnen optreden en hoe groot is de kans hierop?
 2. Wordt er een wond gemaakt en dus een litteken? Zo ja, waar en hoe groot?
 3. Kan de ingreep plaatsvinden onder plaatselijke of regionale verdoving of is een algehele narcose noodzakelijk? Wat zijn de risico’s hiervan?
 4. Hoe lang duurt de ziekenhuisopname, vóór en na de behandeling?
  04.
  Dikwijls wordt de patiënt voor afspraken die ook poliklinisch kunnen geschieden al een dag voor de behandeling opgenomen, datzelfde geldt ook voor de periode na de behandeling. Het is aan de patiënt hier bezwaar tegen aan te tekenen, het ziekenhuis moet zich dienstbaar opstellen naar de patiënt, niet andersom.
 5. Hoe lang is de herstelperiode en waarmee moet worden rekening gehouden?

 

Extra vragen bij een medicijnbehandeling

 1. Hoe lang moeten de medicijnen worden gebruikt? Heeft de lengte van deze periode invloed op eventuele schadelijke gevolgen?
 2. Welke bijwerkingen kunnen er optreden? Hoe groot is de kans daarop? Hoe lang kunnen deze bijwerkingen gaan duren?
 3. Welke bijwerkingen moet u als patiënt direct aan de arts melden?
 4. Wanneer u ook andere medicijnen gebruikt: Kan er door de combinatie met de nieuwe medicijnen een nadelig effect ontstaan?

Welke vragen moet u zichzelf stellen

 1. Wat verwacht u van het onderzoek of van de behandeling?
 2. Stemmen uw verwachtingen overeen met die van uw arts?
  Het is belangrijk te controleren of u beiden naar hetzelfde op zoek bent. Het komt nogal eens voor dat voor de arts andere prioriteiten gelden, die niet of maar gedeeltelijk overeenkomen met uw wensen.
 3. Zijn de risico’s voor u aanvaardbaar?
  Bespreek duidelijk met uw arts welke risico’s nog wel en welke niet meer voor u aanvaardbaar zijn.
 4. Wegen voor u de voordelen voldoende op tegen de nadelen?
  Ook hier geldt dat voor de arts veelal andere criteria gelden dan voor u.
 5. Wanneer er andere onderzoeks- of behandelingsmogelijkheden zijn:
  waar gaat uw voorkeur naar uit?
 6. Wilt u, op grond van wat u nu weet, het onderzoek of de behandeling laten doorgaan?
  Of wilt u nog rustig overwegen? Het is heel goed mogelijk dat u langere tijd nodig heeft om een definitief besluit te nemen. U kunt natuurlijk ook besluiten het onderzoek of de behandeling uit te stellen of daar helemaal van af te zien.

 

Top